Regulamin XIII Ogólnopolskiego Kongres Małżeństw

1) Postanowienia ogólne.
a) XIII Ogólnopolski Kongres Małżeństw, zwany w dalszej części Regulaminu Kongresem, odbędzie się w dniach 6 – 8.10.2023 r.
b) Organizatorem Kongresu jest Fundacja Małżeństwo Rodzina z siedzibą w Świdnicy przy ul. Grodzkiej 19, zwana dalej Organizatorem, przy współpracy z Wydziałem Duszpasterskim Świdnickiej Kurii Biskupiej oraz Świdnickim Ośrodkiem Kultury.
c) Ilość miejsc dla uczestników Kongresu jest ograniczona do 320 miejsc (160 par małżeńskich).
d) Organizator nie przewiduje udziału dzieci w Kongresie, ma on bowiem charakter randki małżeńskiej.
e) Rejestracja uczestników rozpocznie się od dnia 1.07.2023 r. i trwać będzie do wyczerpania miejsc.
f) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prelegentów bądź zmian w programie z przyczyn od niego niezależnych.
g) Użyte w dalszej części sformułowanie uczestnik rozumiane będzie jako para małżeńska

2) W ramach Kongresu odbędą się:
a) wykłady zaproszonych prelegentów,
b) konsultacje z prelegentami oraz nawiązywanie kontaktów nieformalnych,
c) modlitwa,
d) wydarzenia kulturalne.

3) Dane kontaktowe.
a) Oficjalny serwis internetowy Kongresu: www.kongresmalzenstw.pl oraz na portalu społecznościowym Facebook https://www.facebook.com/kongres.malzenstw/, adres e-mail do kontaktów: kongresmalzenstw@gmail.com.
b) Kontakt telefoniczny/informacja kongresowa pod nr tel.: 602 235 212 oraz 791992401
c) Dyżur telefoniczny poczynając od dnia 4.07.20223 do 11.09.2023 w każdy poniedziałek w godzinach 18:00- 21:00, zaś od dnia 12.09.2022 do zakończenia kongresu dyżur codziennie od 17:00- 21:00.

4) Warunki uczestnictwa w Kongresie.
1. Warunkiem udziału w Kongresie jest:
a) rejestracja za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie internetowej Kongresu (po dokonaniu rejestracji on-line powinien pojawić się komunikat: „Rejestracja zakończona pomyślnie”; brak tego komunikatu może oznaczać, że rejestracja z powodu błędu sprzętowego lub na łączach internetowych nie została dokonana. Obowiązek weryfikacji tego faktu spoczywa na uczestniku Kongresu;
b) dokonanie opłaty kongresowej w kwocie 300 zł od pary małżeńskiej w terminie do 7 dni od dnia rejestracji na konto Organizatora w banku:
Santander Bank Polska 39 1090 2369 0000 0001 1998 5701 Fundacja Małżeństwo Rodzina, 58-100 Świdnica, ul. Grodzka 19, tytułem: Kongres/imiona i nazwisko małżonków/miejscowość.
c) Potwierdzenie zgłoszenia oraz uczestnictwa zostanie każdorazowo przekazane w formie wiadomości e-mail.
2. Organizator nie zakłada częściowej opłaty kongresowej z tytułu niepełnego uczestnictwa w Kongresie. Opłata jest stała i niepodzielna.

5) Warunki rezygnacji z udziału w Kongresie.
a) Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Kongresie; rezygnacja winna być dokonana za pośrednictwem adresu e- mail: kongresmalzenstw@gmail.com w terminie do 31.08.2023 r. ;
b) Uczestnik rezygnujący z udziału w Kongresie ma możliwość zgłoszenia innego uczestnika na swoje miejsce, informując o tym Organizatora drogą mailową;
c) Uczestnikom rezygnującym Organizator zwróci wpłaconą opłatę kongresową pod warunkiem, że na zwolnione miejsce zostanie wpisany inny uczestnik, który dokona wpłaty opłaty kongresowej;

6) Posiłki i zakwaterowanie.
a) Każdemu zarejestrowanemu Uczestnikowi Organizator zapewnia w czasie trwania Kongresu sobotni obiad, kolację oraz poczęstunek w czasie przerw kawowych.
b) Organizator nie zapewnia zakwaterowania.

7) Rejestracja Uczestników.
a) Uczestnik w dniu przybycia jest zobowiązany zgłosić się po odbiór materiałów kongresowych do punktu rejestracji kongresowej w Centrum Kongresowym, które znajduje się w Teatrze Miejskim, Rynek 43, Świdnica.
b) Punkt rejestracji działa od godz. 16.00 w piątek 6.10.2023 r. oraz w pozostałe dni trwania Kongresu od godz. 8.00.
c) Uczestnik w punkcie rejestracyjnym może uzyskać zaświadczenie o uczestnictwie w Kongresie.

8) Postanowienia końcowe.
a) Wysłanie formularza rejestracyjnego ze strony internetowej Kongresu oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a także przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem.
b) Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych uczestników innym osobom lub instytucjom; dane osobowe podane przez uczestnika (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mailowy) traktowane są jako informacje poufne i służą wyłącznie do celów komunikacji.
c) Pełna informacja od Administratora Danych Osobowych dostępna jest na stronie kongresmalzenstw.pl.

CZYTELNA CZCIONKA
ZMIANA WYGLĄDU