Konkurs fotograficzny „W dobrej i złej doli”

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym pod hasłem „W dobrej i złej doli” organizowanym przez Fundację Małżeństwo Rodzina. Do wygrania cenne nagrody. Zachęcamy do zapoznania się z poniższym regulaminem.

POBIERZ KARTĘ ZŁOSZENIOWĄ

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego, zwanego dalej „Konkursem”, jest Fundacja Małżeństwo Rodzina z siedzibą w Świdnicy przy ul. Grodzkiej 19, zwana dalej „Organizatorem”.
2. Cele Konkursu:
a) promowanie wartości małżeństwa, rozumianego jako związek kobiety i mężczyzny, we współczesnym świecie,
b) rozwijanie wrażliwości artystycznej w dziedzinie fotografii.
3. Przedmiotem Konkursu są fotografie wykonane w dowolnym miejscu na świecie.
4. Tematem Konkursu jest hasło tegorocznego Kongresu „W dobrej i złej doli”.
5. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronie internetowej i mediach społecznościowych Organizatora oraz zaprezentowane na wystawie podczas XII Ogólnopolskiego Kongresu Małżeństw w Świdnicy w dniach 7-9 października 2022 r.

PRZYJMOWANIE PRAC
1. Konkurs ma charakter otwarty. W konkursie nie mogą brać udziału przedstawiciele organizatorów i współorganizatorów Kongresu oraz członkowie ich rodzin.
2. Udział w konkursie jest bezpłatny.
3. Każdy uczestnik może zgłosić jedno zdjęcie.
4. W konkursie nie mogą brać udziału prace, które były wcześniej nagradzane w innym konkursie fotograficznym.
5. Fotografie powinny być wykonane samodzielnie, muszą być pracami autorskimi.

ETAP I
1. Fotografie zapisane w formacie JPG (dłuższy bok zdjęcia nie mniej niż 2400 pixeli, minimalna rozdzielczość zdjęcia 250 dpi) należy nadesłać w formie elektronicznej na adres: konkurs.kongres.malzenstw@gmail.com (mail musi być zatytułowany „Konkurs Fotograficzny”).
2. Prace należy wysłać z dołączonym formularzem rejestracyjnym, który stanowi Załącznik nr 1.
3. Nadesłane fotografie należy opisać według następującego wzoru: Imię_Nazwisko, Tytuł zdjęcia.
4. Nie zezwala się na stosowanie fotomontaży polegających na łączeniu elementów zdjęcia pochodzących z różnych plików.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac niespełniających wymienionych wyżej wymogów.
6. Każdy uczestnik Konkursu przesyłając fotografię udziela niewyłącznej, nieodpłatnej licencji do korzystania z fotografii na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych dla celów przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu oraz w zakresie wynikającym z treści niniejszego regulaminu.
7. Z nadesłanych fotografii wyłonione zostaną prace, które wezmą udział w II etapie konkursu, co jest równoznaczne z ich zakwalifikowaniem do wystawy pokonkursowej.
8. Prace niezakwalifikowane do II etapu nie będą w jakikolwiek sposób rozpowszechniane przez organizatorów konkursu.
9. Zgłoszenia nie spełniające wymagań zawartych w regulaminie nie zostaną dopuszczone do udziału w konkursie.

ETAP II
1. Do dnia 23 września 2022 r. należy dostarczyć organizatorowi fotografie zakwalifikowane do II etapu, w formie nieoprawionych wydruków w formacie na dłuższym boku nie więcej niż 50 cm.
2. Prace powinny zostać opisane na odwrocie poprzez podanie tytułu, imienia i nazwiska autora.
3. Przesyłki należy kierować na adres: Jarosław Radecki, 58-100 Świdnica, ul. Łąkowa 19.
4. Prace, które zostaną uszkodzone podczas przesyłki z powodu niewłaściwego zabezpieczenia nie będą brały udziału w konkursie.
5. Niedoręczenie organizatorowi prac zgodnie z wymaganiami jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w konkursie.
6. Prace zakwalifikowane do II etapu konkursu zostaną nieodpłatnie wykorzystane przez organizatora na cele ekspozycji wystawy, publikacji o charakterze promocyjnym zgodnie z zamierzeniami i potrzebami organizatora.
7. Z dniem doręczenia prac organizatorom, uczestnicy II etapu konkursu nieodpłatnie udzielają organizatorom zezwolenia na nieograniczone czasowo oraz terytorialnie korzystanie z autorskich praw majątkowych do przesłanych fotografii (zarówno w wersji cyfrowej, jak też w wersji materialnej, w postaci nieoprawionego zdjęcia) na następujących polach eksploatacji:
• publiczne wystawianie, udostępnianie, wyświetlanie i publikowanie fotografii, w szczególności w toku wystawy oraz w publikacjach, wydawnictwach i innych materiałach związanych z konkursem oraz Ogólnopolskim Kongresem Małżeństw,
• rozpowszechnianie i wykorzystywanie fotografii w dowolny sposób i dowolną techniką na stronie internetowej organizatora oraz na mediach społecznościowych, a także mediach relacjonujących wydarzenia związane z Kongresem,
• użyczanie bądź udostępnianie fotografii innym podmiotom w ramach eksponowania wystawy pokonkursowej lub jej części.

TERMINARZ
1. Termin nadsyłania prac: 6 lipca – 23 sierpnia 2022 r.
2. Termin ogłoszenia wyników I etapu: 5 września 2022 r.
3. Termin nadsyłania zdjęć dla uczestników II etapu: 23 września 2022 r.
4. Ogłoszenie wyników II etapu oraz wystawa prac, zakwalifikowanych do II etapu Konkursu będzie miała miejsce podczas trwania XII Ogólnopolskiego Kongresu Małżeństw (7-9 października 2022 r.).

JURY
1. Organizator powołuje Jury Konkursu.
2. Wszystkie zdęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury.
3. Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu. Decyzje jury są ostateczne i nieodwołalne

NAGRODY
1. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imion i nazwisk laureatów konkursu oraz umieszczanie tych informacji w materiałach reklamowych organizatora oraz w prasie, mediach i Internecie.
2. Informacje na temat konkursu oraz wyniki poszczególnych etapów konkursu ogłaszane będą na stronie internetowej Organizatora.
3. Ogłoszenie wyników II etapu konkursu nastąpi podczas trwania XII Ogólnopolskiego Kongresu Małżeństw (7-9 października 2022 r.). Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany tego terminu.
4. Przewiduje się następujące nagrody:
• I nagroda – o wartości 500 zł,
• II nagroda – o wartości 300 zł,
• III nagroda – o wartości 200 zł
5. Jury przysługuje prawo innego podziału nagród.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest na stronie internetowej kongresmalzenstw.pl
2. Uczestnik Konkursu przez wypełnienie karty zgłoszenia oświadcza, iż:
a) jest autorem załączonych fotografii,
b) przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanej fotografii, które to jako utwory fotograficzne pozbawione są jakichkolwiek wad prawnych i nie są obciążone prawami i roszczeniami osób trzecich,
c) zgadza się na opublikowanie zdjęć na stronie internetowej oraz w serwisach społecznościowych Organizatora,
d) zgadza się na opublikowanie zdjęć na wystawie pokonkursowej w trakcie Kongresu Małżeństw.
3. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane.
4. Organizatorzy nie biorą prawnej odpowiedzialności za przesłane prace oraz zastrzegają sobie prawo natychmiastowej dyskwalifikacji fotografii w przypadku podejrzenia naruszenia Regulaminu.
5. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.
6. Organizatorzy nie roszczą sobie przeniesienia praw autorskich ani majątkowych do nadesłanych prac, pozostają one własnością intelektualną autorów.
7. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania lub żądania ich usunięcia, w tym celu powinni skontaktować się oni z Organizatorem, który jest administratorem danych. Podanie jest dobrowolne, lecz niezbędne dla wzięcia udziału w Konkursie.
8. Regulamin Konkursu wchodzi w życie z dniem 5 lipca 2022 roku.
9. Interpretacja zasad niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatorów.

CZYTELNA CZCIONKA
ZMIANA WYGLĄDU