Regulamin XI Ogólnopolskiego Kongresu Małżeństw w Świdnicy

Prosimy o zwrócenie uwagi na punkt 9 Regulaminu:

d) z uwagi na możliwy stan zagrożenia epidemicznego/epidemii Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia istotnych zmian w przebiegu Kongresu, np. zmiana ilości uczestników, zmiana miejsca przeprowadzenia Kongresu jak również jego odwołanie; w przypadku wprowadzenia przez Radę Ministrów lub inny odpowiedzialny organ ograniczeń, które spowodowałyby konieczność odwołania Kongresu, wniesione przez Uczestników opłaty zostaną zwrócone,

 

1)    Postanowienia ogólne:

a)    XI Ogólnopolski Kongres Małżeństw, zwany w dalszej części Regulaminu Kongresem, odbędzie się w dniach 1 – 3.10.2021 r.,

b)    organizatorem Kongresu jest Fundacja Małżeństwo Rodzina z siedzibą w Świdnicy przy ul. Grodzkiej 19, zwana dalej Organizatorem,

c)    współorganizatorami Kongresu są: Wydział Duszpasterski Świdnickiej Kurii Biskupiej, Urząd Miasta Świdnica, Świdnicki Ośrodek Kultury,

d)    ilość miejsc dla uczestników Kongresu jest ograniczona do 320 miejsc (160 par małżeńskich),

e)    Organizator nie przewiduje udziału dzieci w Kongresie, udział w Kongresie ma charakter randki małżeńskiej,

f)     rejestracja uczestników rozpocznie się od dnia 1.07.2021 r. i trwać będzie do wyczerpania miejsc,

g)    w przypadku wprowadzenia przez Radę Ministrów lub inny odpowiedzialny organ ograniczeń, które spowodowałyby zmniejszenie liczby uczestników Kongresu, o zakwalifikowaniu na ich listę decyduje kolejność wnoszenia opłaty za udział w Kongresie,

h)    w przypadku braku wolnych miejsc, przewidziane jest również uruchomienie listy rezerwowej.

 

2)    W ramach Kongresu odbędą się:

a)    wykłady zaproszonych prelegentów,

b)    panel dyskusyjny,

c)    konsultacje z prelegentami oraz nawiązywanie kontaktów nieformalnych,

d)    modlitwa,

e)    Eucharystia,

f)     wydarzenia kulturalne.

 

3)    Dane kontaktowe:

a)    oficjalny serwis internetowy Kongresu znajduje się pod adresem: www.kongresmalzenstw.pl oraz na portalu społecznościowym facebook https://www.facebook.com/kongres.malzenstw/?ref=bookmarks, adres e-mail do kontaktów: kongresmalzenstw@gmail.com,

b)    kontakt telefoniczny/informacja kongresowa pod nr: 602 235 212,

c)    od 1.07.2021 do 12.09.2021 r. dyżur telefoniczny w każdy poniedziałek w godzinach 18:00- 21:00,

d)    od 13.09.2021 dyżur codziennie od 17:00- 21:00.

4)    Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prelegentów bądź zmian w programie z przyczyn od niego niezależnych.

 

5)    Zasady uczestnictwa w Kongresie.

Warunkiem udziału w Kongresie jest:

a)    zgłoszenie uczestnictwa w Kongresie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie internetowej Kongresu (po dokonaniu rejestracji on-line powinien pojawić się komunikat: „Rejestracja zakończona pomyślnie”; brak tego komunikatu może oznaczać, że rejestracja z powodu błędu sprzętowego lub na łączach internetowych nie została dokonana; obowiązek weryfikacji tego faktu spoczywa na uczestniku Kongresu) oraz

b)    dokonanie opłaty kongresowej w kwocie 380,- zł od pary małżeńskiej w dniu dokonania rejestracji jak opisano w punkcie 5a; szczegóły płatności są opisane w punkcie 5d,

c)    potwierdzenie zgłoszenia oraz uczestnictwa zostanie każdorazowo przekazane w formie wiadomości e-mail,

d)    konto Organizatora: Santander Bank Polska 39 1090 2369 0000 0001 1998 5701 Fundacja Małżeństwo Rodzina, 58-100 Świdnica, ul. Grodzka 19, tytułem: Kongres/imiona i nazwisko małżonków/miejscowość,

e)    Organizator nie zakłada częściowej opłaty kongresowej z tytułu niepełnego uczestnictwa w Kongresie; opłata jest stała i niepodzielna,

f)     w sytuacji, gdy wniesienie opłaty kongresowej przekracza możliwości finansowe zainteresowanych, prosimy o kontakt z Organizatorem za pośrednictwem adresu kongresmalzenstw@gmail.com.

g)    zgodnie z §9 ust. 19b i 31d Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 maja 2021 r. dotyczącego zniesienia limitów osób zaszczepionych mogących uczestniczyć w spotkaniach, imprezach oraz wydarzeniach kulturalnych i sportowych prosimy o wypełnienie w formularzu zgłoszeniowym pola, dotyczącego deklaracji pełnego zaszczepienia; osoby w pełni zaszczepione nie wliczają się do limitu 75% maksymalnej dopuszczalnej frekwencji w sali ŚOK i dają Organizatorowi szansę na zaproszenie na Kongres większej liczby Uczestników.

6)    Warunki rezygnacji z udziału w Kongresie:

a)    uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Kongresie; rezygnacja winna być dokonana za pośrednictwem adresu e- mail: kongresmalzenstw@gmail.com,

b)    uczestnik rezygnujący z udziału w Kongresie ma możliwość zgłoszenia innego uczestnika na swoje miejsce, informując o tym Organizatora drogą mailową,

c)    jeśli Uczestnik nie skorzysta z możliwości opisanej w punkcie 6b to na jego miejsce zostanie wpisane małżeństwo z listy rezerwowej,

d)    istnieje możliwość zwrotu przez Organizatora wpłaconej opłaty kongresowej pod warunkiem, że na zwolnione miejsce zostanie wpisane inne małżeństwo (zarekomendowane przez Uczestnika lub z listy rezerwowej); w innych przypadkach zwrot nie nastąpi.

7)    Zakwaterowanie/ posiłki.

a)    z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego mieszkańcy Świdnicy nie będą w tym roku gościć w swoich domach Uczestników Kongresu; Uczestnicy organizują noclegi we własnym zakresie; Organizator może przekazać informację o potencjalnych miejscach noclegowych na prośbę Uczestnika,

b)    każdemu zarejestrowanemu Uczestnikowi Organizator zapewnia w czasie trwania Kongresu sobotni obiad oraz kolację.

 

8)    Rejestracja Uczestników:

a)    Uczestnik w dniu przybycia jest zobowiązany zgłosić się po odbiór materiałów kongresowych do punktu rejestracji kongresowej w Centrum Kongresowym, które znajduje się w Teatrze Miejskim, Rynek 43, Świdnica,

b)    punkt rejestracji działa od godz. 16.00 w piątek 1.10.2021 r. oraz w pozostałe dni trwania Kongresu od godz. 8.00; Uczestnik w punkcie rejestracyjnym może uzyskać zaświadczenie o uczestnictwie w Kongresie.

 

9)    Postanowienia końcowe:

a)    wysłanie formularza rejestracyjnego ze strony internetowej Kongresu oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a także przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem,

b)    zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych uczestników innym osobom lub instytucjom; dane osobowe podane przez uczestnika (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mailowy) traktowane są jako informacje poufne i służą wyłącznie do celów komunikacji,

c)    pełna informacja Administratora Danych Osobowych dostępna jest na stronie kongresmalzenstw.pl

d)   z uwagi na możliwy stan zagrożenia epidemicznego/epidemii Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia istotnych zmian w przebiegu Kongresu, np. zmiana ilości uczestników, zmiana miejsca przeprowadzenia Kongresu jak również jego odwołanie; w przypadku wprowadzenia przez Radę Ministrów lub inny odpowiedzialny organ ograniczeń, które spowodowałyby konieczność odwołania Kongresu, wniesione przez Uczestników opłaty zostaną zwrócone,

e)    wszyscy Uczestnicy są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania zasad porządkowych i sanitarnych, które będą obowiązywały w czasie trwania Kongresu w miejscu jego przeprowadzenia; małżeństwa, zakwalifikowane na listę uczestników Kongresu zostaną poinformowane o tych zasadach w terminie późniejszym.

CZYTELNA CZCIONKA
ZMIANA WYGLĄDU