Regulamin IX Ogólnopolskiego Kongresu Małżeństw „Kariera i Powołanie”

1) Postanowienia ogólne:

a) IX Ogólnopolski Kongres Małżeństw, zwany w dalszej części regulaminu Kongresem, odbywa się w dniach 4-6.10.2019 r. w Świdnicy,
b) organizatorem Kongresu jest Fundacja Małżeństwo Rodzina z siedzibą w Świdnicy przy ul. Grodzkiej 19, zwana dalej Organizatorem,
c) współorganizatorami Kongresu są: Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Świdnickiej, Urząd Miasta Świdnica, Świdnicki Ośrodek Kultury,
d) ilość miejsc dla uczestników Kongresu jest ograniczona do 340 miejsc,
e) Organizator nie przewiduje udziału dzieci w Kongresie, udział w Kongresie powinien mieć charakter randki małżeńskiej,
f) rejestracja uczestników odbywa się od dnia 08.07.2019 r. i trwa do wyczerpania miejsc,
g) w przypadku braku wolnych miejsc, przewidziane jest również uruchomienie listy rezerwowej.

2) W ramach Kongresu odbędą się:

a) wykłady zaproszonych prelegentów,
b) modlitwa,
c) Eucharystia,
d) wydarzenia kulturalne.

3) Dane kontaktowe:

a) oficjalny serwis internetowy Kongresu znajduje się pod adresem: www.kongresmalzenstw.pl, adres e-mail do kontaktów: kongresmalzenstw@gmail.com,
b) kontakt telefoniczny/informacja kongresowa pod nr: 577 017 643
c) od 8.07.2019 do 15.09.2019 r. dyżur telefoniczny w każdy poniedziałek w godzinach 18:00- 21:00,
d) od 16.09.2019 dyżur codziennie od 17:00- 21:00.

4) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prelegentów bądź zmian w programie z przyczyn od niego niezależnych.

5) Zasady uczestnictwa w Kongresie.

Warunkiem udziału w Kongresie jest:

a) zgłoszenie uczestnictwa w Kongresie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Kongresu (po dokonaniu rejestracji on-line powinien pojawić się komunikat: „Rejestracja zakończona pomyślnie”; brak tego komunikatu może oznaczać, że rejestracja z powodu błędu sprzętowego lub na łączach internetowych nie została dokonana; obowiązek weryfikacji tego faktu spoczywa na uczestniku Kongresu),
b) uiszczenie opłaty w wysokości 300,- zł od pary małżeńskiej w dniu dokonania rejestracji jak opisano w punkcie 5a,
c) potwierdzenie udziału w Kongresie zostanie przekazane w formie wiadomości e-mail po spełnieniu warunków opisanych w punktach 5a i 5b,
d) opłatę należy przesłać na konto Organizatora: BZWBK 39 1090 2369 0000 0001 1998 5701 Fundacja Małżeństwo Rodzina 58-100 Świdnica, ul. Grodzka 19, tytułem: Kongres 2019/ imiona i nazwisko małżonków, miejscowość,
e) Organizator nie zakłada częściowej opłaty kongresowej z tytułu niepełnego uczestnictwa w Kongresie; opłata jest stała i niepodzielna.
6) Warunki rezygnacji z udziału w Kongresie:
a) uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Kongresie; rezygnacja winna być dokonana za pośrednictwem adresu e- mail : kongresmalzenstw@gmail.com,
b) uczestnik rezygnujący z udziału w Kongresie ma możliwość zgłoszenia innego uczestnika na swoje miejsce, informując o tym Organizatora drogą mailową,
c) istnieje możliwość zwrotu przez Organizatora wpłaconej opłaty kongresowej pod warunkiem, że na zwolnione miejsce zostanie wpisane małżeństwo z listy rezerwowej; w innych przypadkach zwrot nie nastąpi.

7) Zakwaterowanie/ posiłki.

a) organizator zapewnia noclegi na czas trwania Kongresu każdemu uczestnikowi, który zgłosi taką potrzebę w formularzu rejestracyjnym; Uczestników Kongresu goszczą w swoich domach świdniczanie, jednocześnie zapewniając zakwaterowanym uczestnikom Kongresu posiłki (kolację w piątek/ śniadanie w sobotę/ śniadanie i obiad w niedzielę).
b) Uczestnicy Kongresu korzystający z noclegów u świdnickich gospodarzy nie ponoszą z tego tytułu żadnej dodatkowej opłaty; Uczestnik Kongresu korzystający z noclegu zgadza się na przekazanie swojego numeru telefonu gospodarzowi użyczającemu noclegu; Uczestnicy, którzy otrzymają od Organizatora dane kontaktowe osoby użyczającej noclegu, mają obowiązek skontaktować się z gospodarzem, aby ustalić dzień i spodziewaną godzinę przybycia na miejsce noclegu,
c) Uczestnik jest zobowiązany telefonicznie poinformować gospodarza w przypadku niemożności przybycia do Świdnicy w określonym czasie,
d) każdemu zarejestrowanemu uczestnikowi Organizator zapewnia w czasie trwania Kongresu sobotni obiad oraz kolację.

8) Rejestracja uczestników:

a) Uczestnik w dniu przybycia jest zobowiązany zgłosić się po odbiór materiałów kongresowych do punktu rejestracji kongresowej w Centrum Kongresowym, które znajduje się w Teatrze Miejskim, Rynek 43,
b) punkt rejestracji działa od godz. 17.00 w piątek 4.10.2019 r. oraz w pozostałe dni trwania Kongresu od godz. 8.00; Uczestnik w punkcie rejestracyjnym może uzyskać zaświadczenie o uczestnictwie w Kongresie.

9) Postanowienia końcowe:

a) wysłanie formularza rejestracyjnego ze strony internetowej Kongresu oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a także przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między uczestnikiem a Organizatorem,
b) zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych Organizator Kongresu nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych uczestników innym osobom lub instytucjom; dane osobowe podane przez uczestnika (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mailowy) traktowane są jako informacje poufne i służą wyłącznie do celów komunikacji,
c) pełna informacja Administratora Danych Osobowych dostępna jest na stronie kongresmalzenstw.pl

CZYTELNA CZCIONKA
ZMIANA WYGLĄDU